8 _ Dym klubitsya nad Sumoyu. Poyet L.A. Zaykova, 1936 g.r.